Skip to content
CareersPrivacy Policy (Malaysian)

Terakhir Dikemas Kini: [Julai 18, 2024]

Johnson & Johnson menghargai privasi anda dan komited terhadap pengurusan, penggunaan dan perlindungan maklumat peribadi yang bertanggungjawab. Dasar Privasi Kerjaya (“Dasar”) ini menerangkan amalan kami berkaitan dengan maklumat yang Johnson & Johnson Services, Inc., terletak di Amerika Syarikat atau ahli gabungan lain dari Keluarga Syarikat Johnson & Johnson (secara kolektif dirujuk dalam Dasar ini sebagai “ Johnson & Johnson”, “kami” atau “kami”), kumpulkan tentang anda dalam talian atau luar talian berkaitan dengan permohonan kerja anda dan peluang kerjaya masa hadapan di Johnson & Johnson. Halaman laman web berkaitan yang anda mungkin mengakses dasar ini secara kolektif dirujuk dalam dasar ini sebagai “Laman Kerjaya”.

MAKLUMAT PERIBADI KAMI KUMPUL

Maklumat yang Anda BerikanKami mengumpulkan maklumat peribadi daripada anda berkaitan dengan permohonan kerja, komunikasi dan peluang kerjaya masa depan anda di Johnson & Johnson.

Maklumat yang kami kumpulkan termasuk:

 • Maklumat Hubungan: nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat hubungan lain
 • Bahan Permohonan: CV, resume dan surat pengiring
 • Pengalaman: kerja terdahulu, praktikal dan pengalaman lain yang berkaitan
 • Pendidikan: pendidikan, termasuk peringkat, jenis, subjek, ijazah, diploma dan sijil dan institusi
 • Kedudukan Kepentingan: jawatan, peranan dan peluang kepentingan dan jika berkenaan, jawatan yang ditawarkan
 • Kemahiran: pengetahuan, kemahiran, bahasa dan kecekapan lain
 • Pensijilan: profesional dan lain-lain lesen berkaitan kerja, permit dan pensijilan yang dipegang
 • Butiran Rujukan: maklumat yang anda berikan berkaitan dengan watak dan rujukan kerja
 • Maklumat Akaun Dalam Talian: nama pengguna dan kata laluan untuk mengakses Laman Kerjaya, pengecam aplikasi, alamat protokol Internet (IP) dan pengecam peranti yang mungkin dikumpulkan secara automatik
 • Keutamaan Komunikasi: kaedah dan bahasa komunikasi pilihan
 • Maklumat Acara: sekatan diet, butiran perjalanan dan penginapan, pengenalan yang dikeluarkan kerajaan untuk mengakses salah satu premis fizikal kami dan butiran lain khusus untuk temu duga perekrutan tertentu, mesyuarat atau acara lain
 • Kebenaran Kerja: Status kebenaran kerja dan visa yang berkaitan atau maklumat imigresen lain
 • Maklumat Semakan Konflik: Maklumat tentang perhubungan peribadi dan keahlian lembaga luar kepada syarikat bukan J&J, pelantikan, peranan dan maklumat lain yang mungkin menimbulkan potensi konflik kepentingan dengan Johnson & Johnson, hanya apabila diminta berhubung dengan calon yang disenarai pendek
 • Maklumat lain: Sebarang maklumat lain yang anda pilih untuk diberikan kepada kami (cth., keutamaan pekerjaan, kesediaan untuk berpindah, gaji semasa, gaji yang diinginkan anugerah atau keahlian profesional)

Seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mungkin bertanya soalan tentang asal usul bangsa/etnik, jantina dan ketidakupayaan anda (“Maklumat Kepelbagaian”), untuk memantau peluang pekerjaan yang sama rata. Kami juga mungkin bertanya tentang rekod jenayah (“Rekod Jenayah”) berikutan tawaran pekerjaan bersyarat, jika dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Kecuali seperti yang diminta secara khusus atau dikehendaki oleh undang-undang, kami meminta anda untuk mengelakkan daripada menyerahkan maklumat dalam permohonan anda yang mungkin dianggap sebagai maklumat sensitif. Maklumat sensitif termasuk data tentang bangsa, agama, etnik, kewarganegaraan atau asal usul negara, umur, identiti jantina, kehidupan atau amalan seks atau orientasi seksual, status perkahwinan, maklumat perubatan atau kesihatan anda (termasuk status hilang upaya), maklumat genetik atau biometrik, politik atau kepercayaan falsafah, parti politik atau keahlian kesatuan sekerja, status veteran, gambar, maklumat semakan latar belakang, data kehakiman, seperti rekod jenayah atau maklumat mengenai prosiding kehakiman atau pentadbiran lain.

Sebarang maklumat yang anda serahkan melalui Laman Kerjaya Johnson & Johnson atau yang anda sebaliknya berkongsi dengan pakar Pemerolehan Bakat kami mestilah benar, lengkap dan tidak mengelirukan. Penyerahan maklumat yang tidak tepat, tidak lengkap atau mengelirukan dengan sengaja boleh menyebabkan penolakan permohonan anda semasa proses permohonan atau, jika dikenal pasti selepas bekerja dengan Johnson & Johnson, tindakan tatatertib termasuk pemberhentian pekerjaan serta-merta. Selain itu, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan maklumat yang anda serahkan tidak melanggar mana-mana hak orang lain.

Jika anda memberikan kami maklumat rujukan peribadi atau mana-mana individu lain sebagai sebahagian daripada permohonan anda, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mendapatkan kebenaran daripada individu tersebut sebelum memberikan maklumat tersebut kepada kami. Dengan memberikan maklumat peribadi individu lain, anda mengesahkan bahawa anda telah memperoleh persetujuan tersebut.

Maklumat daripada Sumber LainUntuk tujuan laporan pemeriksaan latar belakang berkaitan dengan permohonan anda dan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai dan/atau dengan persetujuan anda, Johnson & Johnson akan mendapatkan maklumat tentang anda daripada sumber lain.

Sumber-sumber lain ini mungkin termasuk:

 • Rujukan: butiran tentang pengalaman kerja, pendidikan, kemahiran, watak dan maklumat lain atau sebaliknya daripada rujukan yang dikenal pasti dan majikan terdahulu (mungkin secara bertulis atau melalui panggilan telefon)
 • Rekod Pendidikan: transkrip, diploma, ijazah atau sijil yang diterima dan surat kehadiran atau pengesahan daripada institusi pendidikan atau vokasional yang dihadiri
 • Bukti kelayakan: kelayakan, pelesenan dan status penyekatan

SEBAB KAMI MENGUMPULKAN MAKLUMAT INI

Kami mengumpul dan memproses maklumat tentang anda atas satu atau lebih sebab berikut:

 • Kerana anda secara sukarela memberikan maklumat ini dan membenarkan kami untuk memprosesnya.
 • Kerana maklumat ini diperlukan untuk mengambil langkah berkenaan dengan pencalonan anda atas permintaan anda sebelum anda bekerja.
 • Kerana maklumat ini amat penting kepada kami dan kami mempunyai kepentingan sah khusus di bawah undang-undang untuk memprosesnya.
 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang; atau
 • Di mana perlu untuk melindungi kepentingan penting anda atau mana-mana orang.

Jika pengumpulan atau pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan pada bahagian “Hubungi Kami” .

Carta berikut mengandungi maklumat yang lebih terperinci tentang cara kami menggunakan maklumat peribadi anda dan asas undang-undang untuk penggunaan tersebut.

TujuanPenerangan PenggunaanPengumpulan Maklumat Peribadi KhususAsas Undang-undang
Penilaian PermohonanMenilai kesesuaian dan kesesuaian untuk peranan dan peluang kerja yang berkenaan.Maklumat perhubungan; Bahan Permohonan; Pengalaman; Pendidikan; Kedudukan Kepentingan; Kemahiran; Pensijilan; Butiran Rujukan; Rujukan; Rekod Pendidikan; Tauliah; Kebenaran Kerja; dan Maklumat Lain.Menguruskan hubungan kontrak prospektif kami dengan anda.
Pemprosesan dan Pengambilan PermohonanMemudahkan akses ke Laman Kerjaya, penyerahan, penghantaran dan pemprosesan yang cekap bagi permohonan, temu duga dan acara pengambilan, termasuk sebarang perjalanan dan makanan yang berkaitan.Maklumat perhubungan; Bahan Permohonan; Kedudukan Kepentingan; Butiran Rujukan; Tauliah; Maklumat Akaun Dalam Talian; Pilihan Komunikasi; dan Maklumat Acara.

Menguruskan hubungan kontrak prospektif kami dengan anda.

Berdasarkan minat kami yang sah, seperti memudahkan pertemuan secara peribadi untuk temu duga.

Komunikasi dan Kemas Kini

Jawab pertanyaan anda dan berkomunikasi dengan anda tentang permohonan anda.

Menghantar maklumat kepada anda mengenai Laman Kerjaya dan perubahan pada terma dan dasar kami.

Maklumat perhubungan; Bahan Permohonan; Kedudukan Kepentingan; Maklumat Akaun Dalam Talian; Pilihan Komunikasi; dan Maklumat Lain (seperti maklumat khusus untuk permintaan anda).Menguruskan hubungan kontrak prospektif kami dengan anda.
RujukanHubungi rujukan untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang kesesuaian calon anda.Butiran Rujukan; dan Rujukan.Menguruskan hubungan kontrak prospektif kami dengan anda.
Pengesahan Permohonan dan Semakan Latar BelakangJika kami menawarkan anda atau bercadang untuk menawarkan anda jawatan dan seperti yang diperlukan oleh peranan, lakukan pengesahan dan semakan latar belakang, termasuk dengan menghubungi rujukan, untuk mengesahkan kebenaran butiran permohonan, seperti pendidikan, pengalaman, kebenaran kerja dan kelayakan, dan dalam beberapa negara, untuk mendapatkan sejarah jenayah.Maklumat perhubungan; Bahan Permohonan; Pengalaman; Pendidikan; Pensijilan; Kedudukan Kepentingan; Butiran Rujukan; Rujukan; Tauliah; Rekod Pendidikan; Kebenaran Kerja; Maklumat lain; dan Rekod Jenayah.

Menguruskan hubungan kontrak prospektif kami dengan anda.

Mematuhi kewajipan undang-undang kami, jika berkenaan.

Berdasarkan kepentingan sah kami, seperti memastikan ketepatan permohonan anda dan mempromosikan persekitaran kerja yang selamat.

Berdasarkan pada persetujuan anda.

Suai TugasJika kami mengambil anda bekerja, masukkan maklumat peribadi ke dalam sumber manusia dan sistem IT kami dan gunakannya untuk mengurus proses pengambilan pekerja baharu. Sebarang maklumat yang sedemikian boleh menjadi sebahagian daripada fail pekerja anda dan digunakan untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pekerjaan.Maklumat Perhubungan; Bahan Permohonan; Pengalaman; Pendidikan; Kedudukan Kepentingan; Kemahiran; Pensijilan; Maklumat Pendidikan; Kebenaran Kerja; Tauliah; Maklumat Akaun Dalam Talian; dan Keutamaan Komunikasi.Menguruskan hubungan kontrak kami dengan anda.
Kepelbagaian dan RangkumanMemantau dan memupuk peluang yang sama dalam proses pengambilan pekerja, termasuk untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan.Maklumat Kepelbagaian; Maklumat Perhubungan; Bahan Permohonan; Pengalaman; Pendidikan; Kedudukan Kepentingan; Kemahiran; dan Pensijilan.

Mematuhi kewajipan undang-undang kami jika berkenaan.

Berdasarkan pada persetujuan anda.

PematuhanMematuhi keperluan undang-undang, kawal selia atau kontrak, termasuk menjalankan audit untuk mengesahkan bahawa proses dalaman kami berfungsi seperti yang diharapkan, mengenal pasti potensi konflik kepentingan dan mengurus serta mengurangkan risiko seterusnya.Maklumat Perhubungan; Bahan Permohonan; Pengalaman; Pendidikan; Kedudukan Kepentingan; Kemahiran; Pensijilan; Butiran Rujukan; Rujukan; Tauliah; Maklumat Pendidikan; Kebenaran Kerja; Keahlian lembaga luar kepada syarikat bukan J&J; Hubungan peribadi yang rapat yang mungkin menimbulkan risiko konflik kepentingan seperti hubungan peribadi yang rapat dengan profesional penjagaan kesihatan, pegawai kerajaan, pengantara pihak ketiga, pesaing, pembekal dll; Pelantikan, peranan dan maklumat lain yang mungkin menimbulkan risiko konflik kepentingan; dan Maklumat Lain.

Mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Berdasarkan pada kepentingan sah kami, seperti memastikan pematuhan dengan dasar dalaman.

Memperbaiki Proses PerekrutanKenal pasti peluang dan laksanakan perubahan untuk menjadikan proses pengambilan kami lebih berkesan, cekap dan menarik, termasuk melalui analisis dan pelaporan agregat.
Maklumat Perhubungan; Bahan Permohonan; Pengalaman; Pendidikan; Kedudukan Kepentingan; Kemahiran; Pensijilan; Butiran Rujukan; Kebenaran Kerja; Maklumat Akaun Dalam Talian; Pilihan Komunikasi; Maklumat Acara; dan Maklumat Lain.Berdasarkan pada minat sah kami, seperti memudahkan untuk menavigasi siaran kerja dan bahan lain pada Laman Kerjaya kami.
Peluang Masa DepanBuat profil tentang anda berdasarkan keupayaan dan kelayakan anda yang boleh digunakan untuk mengenal pasti peluang profesional tambahan yang mungkin menarik minat anda.Maklumat Perhubungan; Pengalaman; Pendidikan; Kedudukan Kepentingan; Kemahiran; Pensijilan; Butiran Rujukan; Kebenaran Kerja; Maklumat Akaun Dalam Talian; Pilihan Komunikasi; Maklumat Acara; dan Maklumat Lain.Dengan persetujuan anda.
Operasi Perniagaan AmMenjalankan aktiviti perniagaan dalaman yang sah, seperti latihan dalaman, memantau dan mencegah penipuan dan mengesan dan mencegah serangan siber.Maklumat Perhubungan; Bahan Permohonan; Pengalaman; Pendidikan; Kedudukan Kepentingan; Kemahiran; Pensijilan; Butiran Rujukan; Kebenaran Kerja; Maklumat Akaun Dalam Talian; Pilihan Komunikasi; Maklumat Acara; Tauliah; dan Maklumat Lain.Berdasarkan pada kepentingan sah kami, seperti melatih kakitangan perekrutan kami tentang cara menilai permohonan.

Dengan persetujuan anda, maklumat tentang anda akan ditambahkan pada sistem(-sistem) Kerjaya atau pangkalan(-pangkalan) data kami dan boleh disimpan, seperti yang dinyatakan di bawah dan digunakan untuk mempertimbangkan anda untuk peluang di Johnson & Johnson dan sekutunya selain daripada pekerjaan(-pekerjaan) yang anda mohon. Kami mungkin menghubungi anda melalui e-mel atau melalui telefon tentang peluang lain yang mungkin sejajar dengan keperluan kami dan minat anda. Kami juga mungkin menghantar komunikasi pemerolehan bakat umum kepada anda yang mungkin menarik minat anda.

Jika kami mengambil anda bekerja, maklumat peribadi yang kami kumpulkan berkaitan dengan permohonan anda mungkin dimasukkan ke dalam sistem sumber manusia kami dan digunakan untuk menguruskan proses pengambilan pekerja baharu. Sebarang maklumat yang sedemikian boleh menjadi sebahagian daripada fail pekerja anda dan digunakan untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pekerjaan.

Memberi maklumat peribadi kepada kami melalui Laman Kerjaya atau kepada pakar Pemerolehan Bakat kami adalah secara sukarela, tetapi perlu untuk proses pengambilan. Selaras dengan undang-undang yang diguna pakai, jika anda tidak memberikan maklumat yang mencukupi, syarikat Johnson & Johnson yang mempertimbangkan anda untuk proses pengambilan pekerja mungkin tidak dapat mempertimbangkan permohonan pekerjaan anda atau jika anda diambil bekerja, kenaikan pangkat, pemindahan atau penempatan semula anda yang berikutnya.

PENDEDAHAN DAN PEMINDAHAN MAKLUMAT

Johnson & Johnson berkongsi maklumat peribadi calon dengan ahli gabungannya yang terlibat dalam menilai calon untuk jawatan yang ada. Johnson & Johnson akan tetap bertanggungjawab ke atas maklumat peribadi yang dipindahkan dan digunakan oleh setiap entiti. Anda boleh merujuk senarai dan lokasi ahli gabungan kami di sini: https://www.investor.jnj.com/financials/sec-filings/default.aspx

Kami akan mengehadkan akses kepada maklumat peribadi tersebut kepada kakitangan yang perlu mengetahui maklumat tersebut untuk tujuan yang diterangkan dalam dasar ini, termasuk kakitangan dalam jabatan pengambilan, sumber manusia dan teknologi maklumat, di jabatan yang bertanggungjawab untuk jawatan yang anda mohon atau yang mungkin menarik minat anda atau terlibat dalam proses perekrutan. Johnson & Johnson juga berkongsi maklumat peribadi dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang diluluskan untuk memudahkan perkhidmatan yang mereka sediakan kepada kami, termasuk mengehos dan mengendalikan Laman Kerjaya, bantuan merekrut dan pemprosesan pemeriksaan latar belakang.

Mendedahkan maklumat peribadi anda kepada kami boleh termasuk memindahkan maklumat peribadi anda ke negara lain, termasuk ke Amerika Syarikat atau mana-mana negara lain di mana kami atau pembekal perkhidmatan kami beroperasi. Untuk pemindahan ke negara lain, kami telah menyediakan langkah yang mencukupi untuk melindungi maklumat anda.

KEGUNAAN LAIN DAN PENDEDAHAN MAKLUMAT

Kami juga menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda mengikut keperluan atau kesesuaian, terutamanya apabila kami mempunyai kewajipan undang-undang atau kepentingan sah untuk berbuat demikian:

 • Untuk mematuhi undang-undang yang berlaku.

  • Ini boleh termasuk undang-undang di luar negara tempat tinggal anda.
 • Untuk menjawab permintaan daripada pihak berkuasa awam dan kerajaan.

  • Ini boleh termasuk pihak berkuasa di luar negara tempat tinggal anda.
 • Untuk bekerjasama dengan penguatkuasaan undang-undang.

  • Contohnya, apabila kami menerima permintaan dan perintah penguatkuasaan undang-undang.
 • Atas sebab undang-undang yang lain.

  • Untuk menguatkuasakan terma dan syarat kami.
  • Untuk menjawab sepina atau perintah kehakiman lain daripada mahkamah undang-undang yang berwibawa; dan
  • Untuk melindungi hak, privasi, keselamatan atau harta benda kami dan/atau hak milik ahli gabungan kami, anda atau orang lain.
 • Berhubung dengan penjualan atau transaksi perniagaan.

  • Kami mempunyai kepentingan yang sah untuk mendedahkan atau memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga sekiranya berlaku sebarang penyusunan semula, penggabungan, penjualan, usaha sama, penyerahan hak, pemindahan atau pelupusan lain semua atau mana-mana bahagian perniagaan, aset atau stok kami (termasuk berkaitan dengan sebarang kebankrapan atau prosiding yang serupa).

PENGEKALAN DATA

Kami akan mengekalkan maklumat peribadi untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam Dasar ini. Kriteria yang digunakan untuk menentukan tempoh pengekalan kami boleh termasuk satu atau lebih daripada yang berikut: selagi kami mempunyai hubungan berterusan dengan anda; seperti yang dikehendaki oleh kewajipan undang-undang yang kami tertakluk kepadanya; dan seperti yang dinasihatkan berdasarkan kedudukan undang-undang kami (seperti yang berkaitan dengan statut batasan, litigasi, audit atau penyiasatan kawal selia yang berkenaan). Kami juga mengikut Jadual Pengekalan Perusahaan Johnson & Johnson kami, yang menyediakan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan di seluruh dunia, sambil memenuhi keperluan khusus tempatan dan negara.

Kami mungkin mengalih keluar maklumat peribadi untuk akaun yang tidak aktif daripada pangkalan data kami, tertakluk kepada sebarang kewajipan undang-undang atau kawal selia yang berkenaan. Tambahan pula, Johnson & Johnson boleh memadam maklumat peribadi tentang anda (termasuk CV/resume anda) daripada pangkalan data kami pada bila-bila masa dan tanpa memberikan sebarang sebab. Oleh itu, sila simpan salinan maklumat peribadi anda sendiri yang diberikan kepada kami.

KOLEKSI MAKLUMAT PASIF: KUKI DAN TEKNOLOGI SERUPA

Kami dan pembekal perkhidmatan kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik semasa anda menavigasi di sekitar Laman Kerjaya. Pada mana-mana Laman Kerjaya, dalam pembawah, anda boleh mengakses Notis Kuki atau Dasar Kuki yang memperincikan penggunaan teknologi kuki (dan yang serupa). Notis atau Dasar Kuki termasuk maklumat tentang cara anda boleh bersetuju dengan teknologi ini, jika berkenaan.

Kami dan pembekal perkhidmatan kami boleh mengumpul dan menggunakan maklumat secara automatik dengan cara berikut:

 • Melalui penyemak imbas anda: Maklumat tertentu dikumpul oleh kebanyakan penyemak imbas, seperti alamat Kawalan Akses Media (MAC) anda, jenis komputer (Windows atau Mac), resolusi skrin, nama dan versi sistem pengendalian serta jenis dan versi penyemak imbas Internet. Kami mungkin mengumpul maklumat yang serupa, seperti jenis peranti dan pengecam anda, jika anda mengakses tapak web melalui peranti mudah alih. Kami menggunakan maklumat ini untuk memastikan laman web berfungsi dengan baik.
 • Alamat IP: Alamat IP anda ialah nombor yang diberikan secara automatik kepada komputer anda oleh Pembekal Perkhidmatan Internet anda. Alamat IP dikenal pasti dan dilog secara automatik dalam fail log pelayan kami apabila pengguna melawat Laman Kerjaya, bersama-sama dengan masa lawatan dan halaman yang dilawati. Mengumpul alamat IP adalah amalan standard dan dilakukan secara automatik oleh banyak perkhidmatan dalam talian. Kami menggunakan alamat IP untuk tujuan seperti mengira tahap penggunaan laman web, mendiagnosis masalah pelayan dan mentadbir tapak web. Kami juga mungkin memperoleh lokasi anggaran anda daripada alamat IP anda.
 • Maklumat Peranti: Kami mungkin mengumpul maklumat tentang peranti mudah alih anda, seperti pengecam peranti unik, untuk memahami cara anda menggunakan perkhidmatan tersebut.

PILIHAN DAN AKSES

Jika anda mendaftar pada Laman Kerjaya, anda boleh mengakses, menyemak dan menukar maklumat peribadi anda yang disimpan di dalamnya dengan mengelog masuk ke Laman Kerjaya dan mengemas kini maklumat akaun anda, mengikut kesesuaian. Profil yang dikemas kini akan digunakan sebagai lalai pada kali seterusnya anda memohon pekerjaan menggunakan akaun anda dalam talian. Untuk menukar maklumat peribadi yang telah anda serahkan untuk pertimbangan bagi jawatan tertentu, sila kemas kini profil anda dan serahkan semula permohonan anda untuk jawatan tersebut. Kami menggalakkan anda untuk mengemas kini maklumat peribadi anda dengan segera jika ia berubah atau tidak tepat.

Seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, anda boleh meminta untuk menyemak, mengakses, membetulkan, mengemas kini, menyekat, menyekat atau memadam maklumat peribadi anda; meminta kami berhenti menggunakan maklumat peribadi anda; atau minta salinan atau mudah alih maklumat peribadi anda.

Jika anda ingin menyerahkan permintaan privasi, sila ikut arahan di bawah:

 • Jika anda memohon jawatan terbuka dengan Johnson & Johnson Family of Companies di mana-mana negara, sila klik di sini.
 • Jika anda memohon jawatan terbuka dengan Consumer Companies di Amerika Syarikat, sila klik di sini.
 • Jika anda memohon jawatan terbuka dengan Consumer Companies dalam bidang kuasa lain, sila gunakan borang “Hubungi Kami” (pilih Jenis Pertanyaan “Lain-lain” dan nyatakan permintaan anda dalam medan mesej).
 • Jika anda seorang pekerja Johnson & Johnson Family of Companies di mana-mana negara, sila serahkan permintaan anda melalui AskGS.

Untuk perlindungan anda, kami hanya melaksanakan permintaan berkenaan dengan maklumat yang dikaitkan dengan alamat e-mel yang anda gunakan untuk menghantar permintaan anda kepada kami dan kami juga mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum memproses permintaan anda. Sila ambil perhatian bahawa maklumat peribadi tertentu mungkin dikecualikan daripada permintaan sedemikian menurut undang-undang perlindungan data yang berkenaan atau undang-undang dan peraturan lain.

KESELAMATAN

Johnson & Johnson akan melaksanakan pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi selaras dengan undang-undang dan peraturan keselamatan data dan privasi yang berkenaan. Apabila Johnson & Johnson mengekalkan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk menyimpan atau memproses maklumat peribadi, pembekal tersebut akan dinilai untuk keupayaan mereka memenuhi langkah keselamatan standard industri untuk memastikan kerahsiaan dan integriti maklumat peribadi.

Malangnya, penghantaran data atau sistem storan data tidak boleh dijamin 100 peratus selamat. Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa interaksi anda dengan kami tidak lagi selamat, sila maklumkan kami dengan segera mengikut bahagian “Hubungi Kami” di bawah.

Johnson & Johnson dengan ini menafikan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan, sebarang liabiliti untuk dirinya sendiri dan ahli gabungannya dan kontraktor untuk sebarang maklumat peribadi yang kami kumpulkan berkaitan dengan permohonan anda yang hilang, disalahgunakan, diakses secara haram, didedahkan, diubah atau dimusnahkan atau tidak dihantar tepat pada masanya kepada Laman Kerjaya kami.

PAUTAN KE LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman Kerjaya mungkin mengandungi pautan ke tapak lain. Dasar ini tidak menangani dan kami tidak bertanggungjawab ke atas privasi, maklumat atau amalan lain mana-mana pihak ketiga, termasuk mana-mana pihak ketiga yang mengendalikan mana-mana laman web atau perkhidmatan yang dipautkan oleh Laman Kerjaya. Kemasukan pautan pada Laman Kerjaya tidak membayangkan pengesahan tapak atau perkhidmatan yang dipautkan oleh Johnson & Johnson atau ahli gabungan kami. Calon digalakkan membaca dasar privasi atau syarat penggunaan laman web tersebut apabila mengakses tapak tersebut.

Johnson & Johnson ialah majikan peluang yang sama, yang bermaksud kami menawarkan layanan yang sama kepada semua pemohon. Johnson & Johnson tidak mendiskriminasi, sama ada secara langsung atau tidak langsung, atas alasan yang dilindungi: bangsa, warna kulit, jantina, identiti jantina, orientasi seksual, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan, asal etnik, agama, kepercayaan atau kepercayaan, umur, ketidakupayaan, status perkahwinan, status veteran atau maklumat genetik dalam mana-mana bidang pengambilan.

PEMPROSESAN AUTOMATIK

Untuk peranan tertentu, kami menggunakan alat automatik untuk membantu kami memproses dan menilai permohonan kerja. Alat ini memanfaatkan algoritma kompleks dan teknologi pembelajaran mesin untuk membantu operasi berikut.

Alat ini membandingkan maklumat yang dikumpul berkaitan dengan permohonan anda dengan keperluan khusus dan kelayakan peranan(-peranan) sasaran untuk memberi amaran tentang sebarang kelayakan yang hilang dan menetapkan kedudukan kepada permohonan anda. Kedudukan ini kemudiannya digunakan untuk mengutamakan semakan permohonan dan boleh dilihat oleh ahli pasukan pengambilan sebagai salah satu daripada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan sama ada untuk memajukan calon dalam proses pengambilan.

 • Keperluan minimum: Kami menggunakan alat automatik untuk menentukan sama ada, berdasarkan maklumat yang anda berikan kepada kami, anda memenuhi keperluan minimum untuk sesuatu jawatan. Sebagai contoh, jika kerja itu memerlukan tiga tahun pengalaman sebagai pembangun perisian, alatan ini akan menganalisis pilihan yang anda buat dalam borang yang anda serahkan melalui Laman Kerjaya dan/atau perkataan dan corak teks yang dikumpulkan berkaitan dengan permohonan anda untuk menentukan sama ada ini jenis pengalaman ada atau tidak. Dalam sesetengah kes, alat-alat automatik ini boleh menyebabkan penolakan permohonan anda tanpa sebarang semakan semula tambahan oleh ahli pasukan pengambilan kami.
 • Kedudukan padanan pekerjaan: Kami menggunakan alat automatik untuk menetapkan nilai peratusan kepada aplikasi anda yang menilai sejauh mana kesesuaian antara aplikasi anda dan keperluan peranan sasaran. Alat kami mungkin bergantung pada beberapa faktor dalam memberikan peratusan ini, yang mungkin berbeza bagi setiap kerja. Sebagai contoh, untuk pekerjaan tertentu pengalaman praktikal tertentu mungkin lebih relevan daripada pensijilan, bagi yang lain mungkin sebaliknya. Berdasarkan analisis, alat automatik kami boleh memberikan pekerja perekrutan Johnson & Johnson gambaran keseluruhan calon yang berpotensi layak untuk jawatan yang berkaitan. Pekerja Johnson & Johnson kemudiannya akan menilai cadangan ini dan, berdasarkan proses standard kami, menggerakkan calon ke hadapan dalam proses pengambilan.

UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAKAN KEPADA PERMOHONAN KERJA

Laman Kerjaya membolehkan anda memohon pekerjaan di seluruh dunia, sebagai manfaat daripada fungsi perekrutan global berpusat Johnson & Johnson. Laman Kerjaya dikendalikan dari Amerika Syarikat. Sehubungan itu, sebarang maklumat peribadi yang anda serahkan ke Laman Kerjaya atau kepada pakar Pemerolehan Bakat kami akan diproses dan disimpan di Amerika Syarikat dan juga akan tertakluk kepada undang-undang A.S. Jika kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan ahli gabungan yang terletak di negara lain atas kapasitinya sebagai bakal majikan, ahli gabungan itu akan mengendalikan maklumat peribadi anda mengikut Dasar ini. Sebarang pengambilan atau keputusan berkaitan pekerjaan lain akan dibuat oleh ahli gabungan pengambilan pekerja mengikut undang-undang negara tempat pekerjaan itu akan ditempatkan.

TENTANG KANAK-KANAK

Laman Kerjaya tidak bertujuan untuk kanak-kanak bawah umur dalam mana-mana bidang kuasa. Harap maklum bahawa anda perlu membuktikan bahawa anda telah mencapai umur majoriti di negara anda untuk meneruskan proses pemilihan bakat.

KAKITANGAN SEMASA JOHNSON & JOHNSON

Jika anda kini bekerja untuk Johnson & Johnson atau salah satu ahli gabungan kami, anda mesti layak untuk memohon jawatan lain dalam Johnson & Johnson untuk menggunakan Laman Kerjaya. Jika anda menerima jawatan sedemikian, program faedah dan dasar Sumber Manusia anda mungkin berubah. Sila berunding dengan pengurus HR untuk jawatan baharu berkenaan kelayakan permohonan, program manfaat dan dasar HR yang terpakai untuk jawatan tersebut.

Laman Kerjaya tidak bertujuan untuk pengedaran kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

PERUBAHAN KEPADA DASAR

Kami berhak untuk meminda dasar ini pada bila-bila masa untuk menangani perkembangan masa depan Johnson & Johnson, Laman Kerjaya atau perubahan dalam industri atau aliran undang-undang. Petunjuk “Terakhir Dikemas Kini” di bahagian atas Dasar ini menunjukkan bila Dasar ini disemak kali terakhir. Sebarang perubahan akan menjadi berkuat kuasa apabila kami menyiarkan Dasar yang telah disemak pada Laman Kerjaya.

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai soalan atau permintaan, sila jangan teragak-agak untuk menghubungi kami dihttp://www.careers.jnj.com/contactus-faq

Oleh sebab komunikasi e-mel tidak sentiasa selamat, sila jangan masukkan maklumat sensitif dalam e-mel anda kepada kami.

PERUNTUKAN TAMBAHAN UNTUK BIDANG KUASA TERTENTU

Peruntukan Tambahan untuk AfrikaKenya“Maklumat Sensitif” dianggap termasuk maklumat peribadi yang mendedahkan bangsa, kesihatan, status, asal usul sosial etnik, kesedaran (hati nurani), kepercayaan, data genetik, data biometrik, butiran harta, status perkahwinan, butiran keluarga anda termasuk nama anak, ibu bapa, pasangan, orientasi seksual anda.

NigeriaJika anda ada sebarang soalan, komen atau aduan tentang pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi kami, atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang Nigeria yang berkaitan, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami di: PrivacyRelatedRequestsNG@its.jnj.com. Anda boleh membuat aduan kepada Agensi Pembangunan Teknologi Maklumat Kebangsaan mengenai pengumpulan atau pemprosesan maklumat peribadi.

Afrika SelatanJika anda ada sebarang soalan, komen atau aduan tentang pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi kami atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang Afrika Selatan yang berkaitan, anda boleh menghubungi Pegawai Maklumat kami di emeaprivacy@its.jnj.com. Anda boleh membuat aduan dengan Pengawal Selia Maklumat Afrika Selatan, yang boleh dihubungi di inforeg@justice.gov.za.

Peruntukan Tambahan untuk Rantau AmerikaBrazilJika anda ada sebarang soalan, komen atau aduan tentang pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi kami atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang Brazil yang berkaitan, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data di Privacidade_Brasil@its.jnj.com. Anda boleh membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data Kebangsaan (Autoridade Nacional de Proteção de Dados). Maklumat lanjut boleh didapati di www.gov.br/anpd/pt-br.

Kanada Kami juga boleh mengumpul dan memproses maklumat peribadi tanpa kebenaran anda di mana ini dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai.

Sebagai tambahan kepada jenis maklumat peribadi yang ditetapkan di atas, kami juga boleh mengumpul nombor yang serupa dengan nombor Keselamatan Sosial.

Colombia Jika anda ingin meminta untuk membetulkan, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang Colombia yang berkaitan, anda boleh memfailkan tuntutan dengan Johnson & Johnson menggunakan saluran yang ditunjukkan dalam bahagian “Hubungi Kami” Dasar ini.

Costa Rica Jika anda ingin meminta untuk membetulkan, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang Costa Rica yang berkaitan, anda boleh memfailkan tuntutan dengan Johnson & Johnson menggunakan saluran yang ditunjukkan dalam bahagian “Hubungi Kami” Dasar ini. Anda boleh membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data Kebangsaan (Agencia de Protección de Datos de los Habitantes -Prodhab-). Maklumat lanjut boleh didapati di www.prodhab.go.cr.

Mexico Jika anda ingin meminta untuk membetulkan, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang Mexico yang berkaitan, anda boleh memfailkan tuntutan dengan Johnson & Johnson menggunakan saluran yang ditunjukkan dalam bahagian “Hubungi Kami” Dasar ini. Anda boleh membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data Kebangsaan (Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos). Maklumat lanjut boleh didapati di home.inai.org.mx.

Panama Jika anda ingin meminta untuk membetulkan, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang Panama yang berkaitan, anda boleh memfailkan tuntutan dengan Johnson & Johnson menggunakan saluran yang ditunjukkan dalam bahagian “Hubungi Kami” Dasar ini. Anda boleh membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data Kebangsaan (Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información – ANTAI). Maklumat lanjut boleh didapati di www.antai.gob.pa.

Peru Jika anda ingin meminta untuk membetulkan, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang Peru yang berkaitan, anda boleh memfailkan tuntutan dengan Johnson & Johnson menggunakan saluran yang ditunjukkan dalam bahagian “Hubungi Kami” Dasar ini. Anda boleh membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data Kebangsaan (Autoridad de Protección de Datos Personales). Maklumat lanjut boleh didapati di www.gob.pe/anpd.

Uruguay Jika anda ingin meminta untuk membetulkan, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang Uruguay yang berkaitan, anda boleh memfailkan tuntutan dengan Johnson & Johnson menggunakan saluran yang ditunjukkan dalam bahagian “Hubungi Kami” Dasar ini. Anda boleh membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data Kebangsaan (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales). Maklumat lanjut boleh didapati di www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/.

Peruntukan Tambahan untuk Asia PasifikAustralia Jika anda ada sebarang soalan, komen atau aduan tentang pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi Johnson & Johnson atau jika anda percaya bahawa Johnson & Johnson tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang Australia yang berkaitan, anda boleh menghubungi Pegawai Privasi Johnson & Johnson di RA-JNJAU-PrivacyOffi@ITS.JNJ.com.

China Selain maklumat di atas, kami mengumpulkan dan memproses maklumat peribadi tentang anda mengikut asas undang-undang yang disediakan di bawah undang-undang China.

Maklumat sensitif ialah maklumat peribadi yang jika dilanggar atau digunakan secara tidak sah boleh membawa kepada pelanggaran maruah peribadi anda atau membahayakan keselamatan diri atau harta benda, termasuk maklumat yang mendedahkan aspek seperti biometrik, kepercayaan agama, identiti khusus, kesihatan perubatan, akaun kewangan dan lokasi.

Pada dasarnya, maklumat peribadi yang dijana atau dikumpul di dalam wilayah Tanah Besar China akan diproses dan disimpan di dalam Tanah Besar China. Untuk memenuhi tujuan yang diterangkan dalam carta di atas, maklumat peribadi anda mungkin didedahkan kepada ahli Keluarga Syarikat Johnson & Johnson (untuk senarai terkini ahli gabungan kami, sila layari https://www.investor.jnj.com/financials/sec-filings/default.aspx) dan pihak ketiga yang diberi kuasa yang terletak di negara atau wilayah di luar Tanah Besar China, termasuk tetapi tidak terhad kepada Amerika Syarikat, negara dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), Singapura, Australia dan New Zealand. Kami akan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan serta dasar keselamatan maklumat Johnson & Johnson untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi anda semasa pemindahan dan akan memerlukan penerima data untuk memberikan perlindungan yang mencukupi untuk maklumat peribadi anda melalui klausa kontrak atau cara lain. Permintaan untuk melaksanakan akses dan hak lain berkenaan dengan maklumat peribadi yang didedahkan kepada penerima di luar negara boleh diarahkan kepada kami mengikut bahagian “Hubungi Kami” di atas.

Jika kami memproses maklumat peribadi berdasarkan persetujuan anda, anda boleh menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui maklumat yang disediakan dalam bahagian “Hubungi Kami”.

Jika anda ada sebarang soalan, komen atau aduan tentang pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi kami atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang yang berkaitan, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan maklumat peribadi di chinaprivacy@its.jnj.com. Sebagai alternatif, anda boleh membuat aduan dengan menghubungi kami melalui maklumat di bahagian “Hubungi Kami”.

Setakat yang tidak konsisten dengan peruntukan Dasar ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada takrifan (mis., maklumat peribadi sensitif), Undang-undang Keselamatan Siber China, Undang-undang Perlindungan maklumat peribadi, langkah pelaksanaannya dan undang-undang dan peraturan China yang lain berkaitan dengan keselamatan siber dan perlindungan data akan diguna pakai.

Pemindahan merentas sempadan maklumat peribadi anda keluar dari Tanah Besar China akan dibuat mengikut undang-undang yang terpakai.

India Anda boleh membuat aduan kepada Pegawai Aduan kami melalui JJ_INDIA_PRIVACY@its.jnj.com.

Jepun Kami hanya akan menggunakan “Nombor Individu” seperti yang ditakrifkan di bawah Perkara 2, Perenggan 7 Akta Penggunaan Nombor untuk Mengenal pasti individu Tertentu dalam Prosedur Pentadbiran (Akta No. 27, Mei 2013) selaras dengan undang-undang yang terpakai.

Korea Selatan Apabila kami memusnahkan maklumat peribadi, kami akan berbuat demikian dengan cara yang menjadikannya tidak boleh dibaca atau tidak boleh diwujudkan semula.

Anda boleh menghubungi Pegawai Privasi Johnson & Johnson di RA-JACKR-PrivacyComp@ITS.JNJ.com.

Thailand Jika anda ada sebarang soalan, komen atau aduan tentang pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi kami atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar ini atau undang-undang yang berkaitan, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data di ThailandPrivacy@its.jnj.com. Sebagai alternatif, anda boleh membuat aduan kepada Jawatankuasa Data Peribadi Thailand.

Peruntukan Tambahan untuk Eropah Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) Kami boleh memindahkan maklumat peribadi anda ke negara yang terletak di luar EEA. Beberapa negara ini diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan yang mencukupi mengikut standard EEA (senarai penuh negara-negara ini tersedia http://europa.eu). Bagi pemindahan daripada EEA ke negara yang tidak dianggap memadai oleh Suruhanjaya Eropah, kami telah menyediakan perlindungan yang mencukupi, seperti Klausa Kontrak Standard EU, untuk melindungi maklumat peribadi anda. Anda boleh mendapatkan salinan langkah-langkah ini dengan menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami di emeaprivacy@its.jnj.com. Anda juga boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami jika anda ada soalan tentang tafsiran atau pengendalian notis ini. Anda boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan untuk negara anda. Anda boleh mendapatkan senarai pihak berkuasa penyeliaan di http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection- authorities/index_en.htm atau melalui fungsi carian laman web Suruhanjaya Eropah.

Ahli sekutu Johnson & Johnson tempatanyang membuat penngambilan untuk jawatan yang anda mohon adalah pengawal data untuk maklumat peribadi anda. Johnson & Johnson Services, Inc. juga merupakan pengawal data di mana maklumat peribadi dikongsi di kalangan entiti Johnson & Johnson.

Bagi individu yang terletak di Kesatuan Eropah, ahli sekutu pengambilan Johnson & Johnson adalah Wakil Kesatuan Eropah yang dilantik bagi Johnson & Johnson Services, Inc. Untuk penyiaranan pekerjaan yang tidak mengenal pasti syarikat pengambilan pekerja (seperti dalam penyiaran yang membenarkan pertimbangan pemohon di lokasi yang berbeza), JNJ Global Business Services s.r.o., dengan pejabat yang terletak di Walterovo namesti 329/1, Jinonice, 158 00 Prague, Czech Republic, dilantik sebagai Wakil Kesatuan Eropah yang dilantik bagi Johnson & Johnson Services, Inc. dan boleh dihubungi melalui emeaprivacy@its.jnj.com.

Switzerland Kami boleh memindahkan maklumat peribadi anda ke negara yang terletak di luar Switzerland. Berkenaan dengan pemindahan dari Switzerland ke negara yang tidak menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi, kami telah meletakkan Klausa Kontrak Standard EU yang disemak semula untuk melindungi maklumat peribadi anda.

Turki Kami akan meminta persetujuan jelas anda untuk mengumpul, memindahkan dan memproses maklumat peribadi jika tiada sebab yang dinyatakan di bawah carta di atas terpakai atau jika diperlukan untuk memindahkan maklumat peribadi ke luar negara.

Maklumat peribadi anda akan dipadamkan atau tanpa nama pada penghujung tempoh pengekalan yang berkenaan. Anda boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan di Turki mengikut Undang-undang Perlindungan Data Turki dan perundangan Turki yang berkenaan.

United Kingdom (UK) Kami boleh memindahkan maklumat peribadi anda ke luar UK. Beberapa negara ini diiktiraf oleh UK sebagai menyediakan tahap perlindungan yang mencukupi mengikut standard UK. UK akan terus membenarkan pemindahan maklumat peribadi kepada EEA dan mana-mana negara yang dilindungi oleh keputusan kecukupan Suruhanjaya Eropah mulai 31 Disember 2020 (senarai penuh negara ini tersedia http://europa.eu). Berkenaan dengan pemindahan dari UK ke negara yang tidak dianggap mencukupi, kami telah menyediakan perlindungan yang mencukupi, seperti Klausa Kontrak Standard EU, untuk melindungi maklumat peribadi anda. Anda boleh mendapatkan salinan langkah-langkah ini dengan menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami di emeaprivacy@its.jnj.com. Anda juga boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami jika anda ada soalan tentang tafsiran atau pengendalian notis ini. Anda boleh membuat aduan dengan Pejabat Pesuruhjaya Maklumat (Information Commissioner’s Office, ICO) di UK. Maklumat lanjut tentang ICO boleh didapati di https://ico.org.uk.