Skip to content
Heart icon (animated) heart icon (static)
Share

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานของ JOHNSON & JOHNSON

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: [09.09.2019]

Johnson & Johnson เห็นคุณค่าของความไว้วางใจที่คุณมอบให้ และผูกพันตนเองกับการบริหารจัดการ ใช้ และป-กป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน (“นโยบาย”) ฉบับนี้อธิบายแ-นวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งบริษัท Johnson & Johnson Services, Inc. ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของกิจการในกลุ่มบริษัท Johnson & Johnson เก็บรวบรวมจากคุณทั้งแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงกั-บการสมัครงานซึ่งบริษัทในเครือของกลุ่มฯ กำลังเปิดรับอยู่ รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่ว-นตัวบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่คุณมอบให้
เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณที่เกี่ยวกับการสมัครงานของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมประกอบด้วย

 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • สถานะการอนุญาตทำงาน
 • CV เรซูเม่ จดหมายนำ ประสบการณ์ทำงานในอดีต และข้อมูลด้านการศึกษา
 • ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
 • ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน ใบอนุญาต หรือประกาศนียบัตรที่มีอยู่
 • ข้อมูลการอ้างอิงเกี่ยวกับอุปนิสัยและการทำงาน และ
 • ข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกจะมอบให้เรา (อาทิ ลักษณะการทำงานที่ต้องการ ความพึงพอใจที่จะย้ายงาน เงินเดือนปัจ-จุบัน เงินเดือนที่ต้องการ รางวัล หรือสมาชิกภาพสมาคมวิชาชีพ)

เราอาจมีคำถามเกี่ยวกับเชื้อชาติ/ชาติกำเนิด เพศ และความทุพพลภาพของผู้สมัครซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อ-การตรวจทานระเบียบข้อบังคับในเรื่องโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม เรายังอาจสอบถามประวัติอาชญากรรมภายหลังการเสนอจ้างงานอย่างมีเงื่อนไข โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราอาจจ-ะขอให้คุณหลีกเลี่ยงไม่แจ้งข้อมูลในใบสมัครซึ่งข้อมูลนั้นอาจเข้าข่ายข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เว้นแต่มีข้อกำหนดเฉพาะหรือข้อกำหนดตามกฎหมาย ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนั้นรวมถึงข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ สัญชาติ สัญชาติที่กำเนิด อายุ เอกลักษณ์ทางเพศ ชีวิตหรือความประพฤติทางด้านเพศ หรือรสนิยมทางเพศ สถานะการสมรส ข้อมูลการเจ็บป่วยหรือสุขภาพ (รวมถึงสถานะความพิการ) ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลชีวมิติ ความเชื่อทางกา-รเมืองหรือแนวปรัชญา การเป็นสมาชิกสมาคมการค้าหรือพรรคการเมือง สถานะการเป็นทหาร รูปถ่าย ข้อมูลตรวจสอ-บปูมหลัง ข้อมูลทางคดี อย่างเช่น ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายหรือถูกลงโทษทางวินัยอื่น ๆ

ข้อมูลใดก็ตามที่คุณส่งให้ผ่านเว็บไซต์ประกาศรับสมัคร หรือข้อมูลที่คุณได้แจ้งให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจ้างผู้มีความรู้ความสามารถได้รับทราบนั้น จะต้องเป็นความจริง ครบถ้วน-สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้นั้นอาจส่งผ-ลให้ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธในระหว่างขั้นตอนการรับสมัคร หรือหากจับได้ภายหลังที่บริษัทได้มีการจ้างงานแล้ว ก็อ-าจมีโทษทางวินัยซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังต้องรับผิดชอบให้การรับรองว่าข้อมูลที่คุณส่งให้นั้นไม่ไปละเ-มิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

หากคุณให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอ้างอิงหรือบุคคลใดก็ตามในใบสมัคร คุณต้องมีหน้าที่ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่-อนจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้เรา การมอบข้อมูลส่วนบุคคล นั่นหมายถึงคุณยืนยันว่าตนเองได้รับความยินยอมเหล่านั้น-มาแล้ว

ข้อมูลจากแหล่งอื่น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานของคุณ Johnson & Johnson จะขอข้อมูลเกี่ย-วกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และ/หรือได้รับความยินยอมจ-ากคุณเสียก่อน
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เหล่านั้นประกอบด้วย

 • บุคคลอ้างอิงของคุณ
 • นายจ้างเดิม
 • สถาบันการศึกษาที่คุณเคยศึกษา
 • หนังสือรับรอง ใบอนุญาต และสถานะการถูกตัดสิทธิ์

หลักพื้นฐานสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณด้วยเหตุผลข้อหนึ่งหรืออาจจะหลายเหตุผลรวมกันดังนี้

 • เนื่องจากคุณเต็มใจจะให้ข้อมูลและให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลนั้น
 • เนื่องจากข้อมูลนี้จำเป็นในการดำเนินตามขั้นตอนซึ่งคุณได้ร้องขอก่อนมีการจ้างงานคุณ
 • เนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญกับเราโดยเฉพาะ และเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายที่จะนำข้อมูลนั้นมาประมวลผล
 • เพื่อจะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือ
 • ในกรณีจำเป็นซึ่งจะต้องปกป้องผลประโยชน์อันสำคัญของคุณหรือบุคคลใดก็ตาม

หากการเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลนั้นทำโดยคุณได้ให้ความยินยอม คุณสามารถเพิกถอนการยินยอมได้ทุกเมื่อ หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้

การใช้ข้อมูล

ข้อมูลซึ่งคุณส่งให้บนเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานหรือที่แจ้งไว้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถของเราจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์การสรรหา การจัดการ และการวางแผนด้านบุคลากรของ Johnson & Johnson ทั่วโลก เท่าที่กฎ-หมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้

 • เพื่อประมวลผลใบสมัครของคุณ
 • เพื่อประเมินความรู้ความสามารถและคุณสมบัติของคุณ เราอาจใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อสรรหาผู้สมัครในเชิงรุก โดยการประเมินโพร์ไฟล์ทางอาชีพของผู้สมัครเทียบกับคุณสมบัติที่ต้องการของงาน ซึ่งจะทำให้ได้กลุ่มของผู้สมัค-รก่อนที่จะค้ดเลือก หรือเพื่อการคัดกรองผู้สมัครโดยพิจารณาคำตอบของคำถามประเมินของผู้สมัคร ซึ่งผลที่ตาม-มาคือการคัดผู้สมัครที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้นออกไปก่อน ในประเทศซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ทำได้นั้น คุณอาจใช้สิทธิ์ขอแทรกแซงกระบวนการของคน เพื่อแสดงความคิดเห็นของตนเองและประท้วงการตัดสินใจโดย-ติดต่อหาเรา โปรดดูหัวข้อตัวเลือกและการเข้าถึงข้อมูลที่ด้านล่างนี้ เราอาจสร้างโพร์ไฟล์เกี่ยวกับคุณโดยใช้คว-ามรู้ความสามารถและคุณสมบัติของคุณ ซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุโอกาสด้านงานอาชีพเพิ่มเติมในวันข้างหน้า ซึ่งคุณอ-าจจะสนใจ
 • การตรวจสอบจากแหล่งอ้างอิง
 • เพื่อสนองตอบคำถามของคุณและเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับใบสมัครงาน และเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์สมัครงานให้กับคุณ และเปลี่ยนเงื่อนไขและนโยบาย
 • เพื่อปฏิบัติตามหรือตรวจทานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ
 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ หากเราเสนอตำแหน่งให้กับคุณ และ
 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านบริหารจัดการของ Johnson & Johnson และตามข้อกำหนดทั่วไปในการดำเนินธุรกิจภายใน Johnson & Johnson และนิติบุคคลในเครือของบริษัท

Consistent with applicable law, ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับคุณจะถูกเพิ่มเข้ายังระบบหรือฐานข้อมูลงานอาชีพของเรา และจะถูกเก็บรักษาและใช้เพื่อพิจารณาโอกาสการทำงานที่ Johnson & Johnson และนิติบุคคลในเครือของบริษัท นอกเหลือจากตำแหน่งที่คุณสมัคร เราอาจติดต่อกับคุณทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งโอกาสงานอื่น ๆ ซึ่งอาจเหมาะส-มกับความต้องการและความสนใจของคุณ หากคุณไม่ประสงค์ให้เราทำเช่นนั้น โปรดติดต่อกับเราที่ http://www.careers.jnj.com/contactus-faq

ถ้าเราเลือกที่จะจ้างคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้อาจถูกนำไปรวมไว้ในระบบทรัพยากรบุคคลของเรา และนำไปใช้เพื่อจั-ดการกระบวนการจ้างงานใหม่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มพนักงานของท่าน และอาจถูกนำไ-ปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างงาน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราผ่านเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน หรือที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาผู้มีความรู้ความ-สามารถนั้นจะต้องทำโดยสมัครใจ และมีความสำคัญสำหรับขั้นตอนการจัดจ้างบุคลากร ตามข้อกฎหมายที่ใช้บังคับ หากคุณไ-ม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทในกลุ่ม Johnson & Johnson ซึ่งกำลังพิจารณาใบสมัครของคุ-ณในกระบวนการจ้างงาน จะไม่สามารถพิจารณาใบสมัครงานของคุณ หรือหากคุณได้รับการว่าจ้างแล้ว ก็ยังรวมไปถึงก-ารเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย หรือการย้ายงานที่อาจมีขึ้นตามมา

การเปิดเผยและการโอนข้อมูล

Johnson & Johnson ได้มีการแบ่งปันข้อมูลของผู้สมัครกับนิติบุคคลในเครือของบริษัท ซึ่งเกี่ยวพันกับการประเมินค-วามเหมาะสมของผู้สมัครกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ Johnson & Johnson จะยังคงรับผิดชอบ-ต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่-งถูกนำไปใช้ร่วมกันในบรรดานิติบุคคลในเครือของบริษัท คุณสามารถดูรายชื่อและที่ตั้งสถานประ-กอบการในเครือของบริษัท-ได้ที่นี่: https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings
เราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้แต่เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายในนโยบายฉบับนี้แล้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาบุคลากร ทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และในฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตำแหน่ง-งานที่คุณสมัคร

Johnson & Johnson ยังได้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้รับการรับรองแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่เรา อันรวมถึงบริการโฮสต์และดำเนินการเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน การให้คว-ามช่วยเหลือด้านสรรหาบุคลากร และดำเนินการตรวจสอบประวัติบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรานั้นยังอาจรวมถึง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ซึ่งรวมถึ-งสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นซึ่งเราหรือผู้ให้บริการของเราประกอบการอยู่ หากคุณเป็นผู้ที่อาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) เงื่อนไขข้อนี้ให้หมายรวมถึง EEA ด้วย บางประเทศที่ว่านี้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับที่เ-พียงที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐาน EEA (รายชื่อประเทศทั้งหมดอยู่ดูได้ที่นี่ https://ec.europa.eu/info/ law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) สำหรับการโอนข้อมูลไปประเทศอื่นนอกเหนือจากนี้ เราได้วางมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอเอาไว้ เช่น การทำสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานที่รับรองโดยคณะกรรมการยุโรป เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นหรือตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีข้อผูกพันตามกฎหมายหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้น อันได้แก่

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ข้อนี้ยังรวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่
 • เพื่อสนองตอบข้อเรียกร้องจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ
 • ข้อนี้ยังรวมถึงหน่วยงานภายนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่
 • เพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย
 • ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับคำร้องขอหรือคำสั่งจากเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย
 • เพื่อเหตุผลทางธุรกิจอื่น ๆ
 • เพื่อบังคับใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหมายศาลหรือคำสั่งตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งออกจากศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีตามกฎหมาย และ
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา ความปลอดภัยของทรัพย์สินของเราและ/หรือของบริษัทในเครือ ตัวคุณหรือผู้อื่น
 • เกี่ยวพันกับการขายหรือธุรกรรมทางธุรกิจ
 • เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกในกรณีที่มีปรับโครงสร้าง การควบรวม การขาย กิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ์ การโอน หรือการสละสิทธิ์ในธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงที่เชื่อมโยงกับคดีล้มละลายหรือการดำเนินคดีในลักษณะที่ค-ล้ายกัน)

การเก็บบันทึกข้อมูล

เราจะเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นจนกว่าจะบรรลุจุดประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ กฎเกณฑ์ที่ใช้เพื่อพิจารณาระยะเวลาการเก็บข้อมูลอาจเป็นดังข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ (ก) นานตราบใดที่เรายังคงมีความสัม-พันธ์กับคุณอยู่ (ข) มีข้อบังคับตามกฎหมายระบุให้ต้องปฏิบัติตาม และ (ค) ตามข้อแนะนำอันเนื่องจากสถานะทา-งกฎหมายของเรา (อาทิ ในเรื่องอายุความ การฟ้องร้องดำเนินคดี การสอบบัญชี หรือการสืบสวนตามระเบียบข้อบังคับ) เรายังต้องยึดถือกำหนดการสำหรับการเก็บบันทึกข้อมูลของบริษัท Johnson & Johnson เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมา-ยและระเบียบข้อบังคับทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะในระดับท้องถิ่นแ-ละประเทศ

การรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาโดยเจ้าของไม่ได้แจ้ง คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เมื่อคุณหาข้อมูลบนเว็บไซต์หางาน เราและผู้ให้บริการของเราอาจมีการเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ โปรดดู-นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเราเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่ถูกนำมาใช้กับบริการนี้ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้รวมข้อมูลวิธีที่คุณจะปิดการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ หากคุณไม่ได้ปิดใช้งานและยังคงใช้งานเว็บไ-ซต์หางานของเรา เราจะอนุมานว่าคุณให้ความเห็นชอบให้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้

เราและผู้ให้บริการของเราอาจมีการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติและใช้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ ข้อมูลบางอย่างที่มีการเก็บโดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ อย่างเช่น ที่อยู่ Media Access Control (MAC) ของคุณ ประเภทของคอมพิวเตอร์ (Windows or Mac) ความละเอียดของหน้าจอ ชื่อและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ประเภทและเวอร์ชั่นของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ เราอาจเก็บข้อมูลที่มีลั-กษณะคล้ายกัน อย่างเช่น ประเภทและตัวระบุของอุปกรณ์ หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าเว็บไซต์มีการทำงานที่เหมาะสม

ที่อยู่ IP ที่อยู่ IP ของคุณคือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งออกให้แบบอัตโ-นมัติโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อที่อยู่ IP ถูกระบุและมีการล็อกอินเข้าสู่แฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเ-วอร์ขอ-งเราโดยอัตโนมัติแล้ว หลังจากนั้นทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประกาศงานของเรา การเก็บที่อยู่ IP คือกา-รปฏิบัติมาตรฐาน และเป็นสิ่งที่ทำโดยอัตโนมัติสำหรับบริการออนไลน์หลายจำนวนมาก เราใช้ที่อยู่ IP เพื่อวัต-ถุประสงค์อย่างเช่น การคำนวณระดับการใช้งานเว็บไซต์ การวิเคราะห์ปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ และการดูแ-ลเว็บไซต์ เรายังอาจค้นหาตำแหน่งคร่าว ๆ ของคุณได้จากที่อยู่ IP อีกด้วย

ข้อมูลอุปกรณ์ เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ อย่างเช่น หมายเลขระบุตัวอุป-กรณ์ เพื่อทำความเข้าใจการใช้บริการของคุณ

ตัวเลือกและการเข้าถึงข้อมูล

หากคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน คุณย่อมมีสิทธิ์เข้าถึง ทบทวน และเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลขอ-งตนเองที่เก็บอยู่ในระบบ โดยการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน และปรับปรุงข้อมูลบัญชีของคุณให้ถูกต้องเหมา-ะสม โพร์ไฟล์ที่ปรับปรุงแล้วจะถูกใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใครการสมัครงานครั้งหน้าของคุณ เมื่อใช้บัญชีของคุณเพื่อออนไลน์ หากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณได้ส่งเคยส่งให้แล้ว เพื่อให้นำมาพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานหนึ่งโดยเฉพาะนั้น โปรดปรับปรุงโพร์ไฟล์ของคุณและส่งใบสมัครงานสำหรับตำแหน่งที่ต้องการมาอีกครั้ง เราสนับสนุนให้คุณปรับปรุงข้อมูลส่ว-นบุคคลของคุณโดยทันที หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง

ในกรณีซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้นั้น คุณสามารถร้องขอตรวจทาน เข้าถึง แก้ไข จำกัด ปิดการแสดงผล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ หรือร้องขอให้เราหยุดใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบใดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอ-นุญาตให้ทำได้ หรือร้องขอทำสำเนาหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง คุณอาจร้องขอดำเนินการเหล่านั้นได้โดยติ-ดต่อมาที่เรา ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างในหัวข้อ “ติดต่อเรา” เราจะตอบกลับคุณในส่วนที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากเกิดความล่าช้าใด ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบทันที หากคุณดำเนินการเพื่อร้องขอดังกล่าว โปรดชี้ให้ชัดว่าข้-อมูลส่วนบุคคลส่วนใดที่คุณต้องการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลง หรือคุณต้องการให้ปิดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้มอบให้แก่เราไม่ให้-แสดงผลในฐานข้อมูลของเรา หรือแจ้งให้เราทราบถึงข้อกฎหมายที่คุณจะนำมาใช้บังคับกับเราในเรื่องของการใช้ข้อมูลส่วนบุ-คคลของคุณ

เพื่อที่จะปกป้องคุณ เราจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเกี่ยวกับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ส่งคำร้องขอมาหาเราเท่านั้น และเรายังอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนจะดำเนินการตามการร้องขอ โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจอ-ยู่ในข่ายยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ หรือกฎหมาย-รวมถึงระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ

การรักษาความปลอดภัย

บริษัทจะดำเนินมาตรการทางการบริหาร ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไป-ตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ใช้บังคับ เมื่อบริษัทว่าจ้างให้ผู้ให้บริก-ารบุคคลที่สามดำเนินการเก็บรักษาหรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการดังกล่าวจะได้รับการประเมินความสามารถ-ว่าเข้าเกณฑ์ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับแล-ะความมีบูรณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

ลิงก์สำหรับเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานอาจมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นโยบายนี้ไม่ได้ระบุไว้และเราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบาย ข้อมูล หรือการกระทำใด ๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบุคคลภายนอกที่ดำเนินการเว็บไซต์หรือบริการที่มีลิง-ก์ไปจากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้ การแสดงลิงก์บนเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้ ไม่ได้หมายความว่า Johnson & Johnson และนิติบุคคลในเครือของบริษัทให้การรับรองเว็บไซต์หรือบริการที่ลิงก์ไปจากเว็บไซต์นี้ เราสนับสนุนให้ผู้สมัค-รอ่านนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อนไขการใช้ของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับกับใบสมัครงาน

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานช่วยให้คุณสมัครงานได้ทั่วโลก นี่คือประโยชน์ของหน่วยงานสรรหาบุคลากรแบบรวมศูนย์ของ Johnson & Johnson ซึ่งใช้ทั่วโลก เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้ดำเนินการในสหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามที่คุณได้ให้กับเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานหรือผู้เชี่ยวชาญการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถของเราจะถูกนำไปประมวลผลและเก็บรักษาไว้ในสหรัฐฯ และอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ หากเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่นิติบุคคลใ-นเครือซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอื่นซึ่งมีศักยภาพที่จะอาจเป็นนายจ้างได้ นิติบุคคลแห่งนั้นจะถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้-ตามนโยบายฉบับนี้ การตัดสินใจจ้างหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างทำงานจะเป็นหน้าที่ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้จ้-างซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศซึ่งต้องไปปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเด็ก

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้เยาว์ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายใดก็ตาม โปรดทราบว่า คุณจะต้องพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นผู้มีอายุพ้นนิติภาวะแล้วตามกฎหมายของประเทศของคุณ เพื่อจะสามารถมีส่ว-นในกระบวนการคัดสรรผู้มีความรู้ความสามารถต่อไป

บุคลากรปัจจุบันของ JOHNSON & JOHNSON

หากคุณกำลังทำงานที่ Johnson & Johnson หรือทำงานในบริษัทในเครือแห่งใดแหน่งหนึ่งของเรา คุณต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ส-มัครงานในตำแหน่งอื่นภายใน Johnson & Johnson จึงจะใช้งานเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน นี้ได้ หากคุณรับตำ-แหน่งดังกล่าว โปรแกรมสิทธิประโยชน์ของคุณรวมถึงนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้กับคุณก็อาจเปลี่ยนแปลงไป โปรด-ปรึกษาผู้จัดการฝ่าย HR เรื่องของตำแหน่งใหม่ซึ่งเกี่ยวกับการมีสิทธิ์สมัครงาน โปรแกรมสิทธิประโยชน์ ตลอดจนนโยบ-ายด้าน HR ที่ใช้บังคับกับตำแหน่งนั้น

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เผยแพร่แก่ หรือใช้งานโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใ-ต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายหรืออยู่ในประเทศใดก็ตาม ซึ่งการเผยแพร่หรือการใช้งานขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคั-บภายในท้องถิ่นนั้น ๆ

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับเขตอำนาจเฉพาะ

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศออสเตรเลีย

หากคุณมีข้อสงสัย ความเห็น หรือเรื่องร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่ว-นบุคคลของบริษัท หรือหากคุณเชื่อว่าบริษัทมิได้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้หรือกฎหมายของประเทศออสเตรเลียที่นำ-มาใช้บังคับ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ RA-JNJAU-PrivacyOffi@ITS.JNJ.com

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศแคนาดา

ตามนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่เราส่งหรือว่าจ้างบริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากภายนอกในประเทศอื่นที่มิใ-ช่ประเทศที่คุณได้รับการว่าจ้างกับบริษัท อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับรัฐบาลต่างชาติหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ย-วข้องภายใต้คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศต่างชาตินั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป (“อีอีเอ”)

เราสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปประเทศที่อยู่ภายนอกเขตอีอีเอ บางประเทศที่ว่านี้ผ่านการรับรองโดยคณะก-รรมาธิการยุโรปว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับที่เพียงที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานอีอีเอ (รายชื่อประเทศทั้งหมดอยู่ใน http://europa.eu) สำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากอีอีเอไปประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการยุโรป เราได้วางมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอเอาไว้ เช่น สัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clause) เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถขอรับสำเนามาตรการเหล่านี้ด้วยการติดต่อเจ้าหน้าที่ป้อ-งกันข้อมูลของเราที่ emeaprivacy@its.jnj.com คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของเราได้ หากมีข้อส-งสัยเกี่ยวกับการตีความหรือการดำเนินภายใต้นโยบายฉบับนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลในป-ระเทศของคุณ คุณสามารถหาข้อมูลรายชื่อหน่วยงานกำกับดูแลได้จาก http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm หรือฟังก์ชันค้นหาในเว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรป

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศอินเดีย

คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนให้แก่เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเราได้ทาง JJ_INDIA_PRIVACY@its.jnj.com

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศในแถบลาตินอเมริกา

หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลของบริษัทนั้นอาจต้องมีการแก้ไข การปรับป-รุง หรือการลบ หรือหากเชื่อโดยสุจริตใจว่ามีการละเมิดหน้าที่ใด ๆ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายความเป็นส่-วนตัวที่ใช้บังคับ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับบริษัทได้

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศรัสเซีย

คุณยอมรับตามบทแก้ไขเพิ่มเติมของหัวข้อ "การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูล" ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคค-ลให้แก่นิติบุคคลในกลุ่มบริษัท Johnson & Johnson และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต เฉพาะกลุ่มบริษัท Johnson & Johnson และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ บริษัทที่ได้รับ-ข้อมูลจะถูกห้ามไม่ให้กระทำการอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

คุณเห็นชอบตามบทแก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ (ตัวเลือกและการเข้าถึงข้อมูล) คุณอาจเข้าถึง ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขข้-อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่เกี่ยวกับคุณโดยการยื่นคำขอที่สอดคล้องกับความต้องการโดยติดต่อเราผ่านช่องทางในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่างนี้ หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือห-ากคุณประสงค์ที่จะขอเข้าถึง แก้ไข ยับยั้ง หรือจำกัดการใช้งาน การไม่เปิดเผยตัวตน การระงับไม่ให้แสดงผล ลบ ทำสำเนา หรือเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ในขอบเขตเท่าที่คุณมีสิทธิ์เหล่านี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับและไม่ขัด-แย้งกับข้อผูกพันอื่น ๆ) โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ที่ด้านล่าง

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศเกาหลีใต้

การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัททำลายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำในลักษณะที่จะไม่สามารถอ่านข้อมูลหรือสร้า-งข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาใหม่ได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของบริษัทโดยใช้อีเมล RA-JACKR-PrivacyComp@ITS.JNJ.com

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เราสามารถข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อยู่ภายนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ บางประเทศเหล่านี้ได้รับกา-รยอมรับจากคณะกรรมาธิการด้านการคุ้มครองข้อมูลของสวิสว่ามีมาตรการในการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอ (สามารถดูรา-ยชื่อประเทศเหล่านี้ได้ที่ (https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/de/dokumente/2017/04/
staatenliste.pdf.download.pdf/staatenliste.pdf) ในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองนั้น เราได้วา-งมาตรการปกป้องอย่างเพียงพอเอาไว้ อย่างเช่น ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clause) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา

ในเขตอำนาจศาลที่ผู้พักอาศัยได้รับสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติมนั้น บริษัทจะเคารพสิทธิดังกล่าวของผู้พักอาศัย รวมถึงคำร้อ-งขอที่อาจจำกัดวิธีที่เราใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ โปรดทราบว่ากฎหมาย-ที่ใช้บังคับอาจกำหนดข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไม่ให้ต้องปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าว หากคุณต้องกา-รส่งคำร้องขอตามกฎหมายในท้องถิ่น ติดต่อเราผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่างนี้ เราจะตอบกลับคุณในส่วนที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากเกิดความล่าช้าใด ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบทันที

การเปลี่ยนแปลงในนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ เพื่อรับมือกับการพัฒนาในอนาคตของ Johnson & Johnson เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอุตสาหกรรมหรือกฎหมาย ข้อความ “ปรับปรุงครั้งล่าสุด” ที่ด้านบนของนโยบายฉบับนี้นั้น ระบุว่าเมื่อใดที่นโยบายได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับ-ใช้ก็ต่อเมื่อเราประกาศนโยบายฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้
ติดต่อเรา

ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือคำขอ โปรดติดต่อกับเราได้ที่
http://www.careers.jnj.com/contactus-faq

เนื่องจากการติดต่อสื่อสารทางอีเมลอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นกรุณาอย่าระบุข้อมูลที่มีความสำคัญไว้ในอีเมลที่ส่งถึงเรา

---------------
การรับรองและให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับ ทบทวน และเข้าใจเนื้อหานโยบายนี้ และยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อใช้-งานตามที่ระบุไว้ข้างต้น

This site uses cookies as described in our Cookie Policy Please click the "Accept" button or continue to use our site if you agree to our use of cookies.
Close cookie banner icon
Back to top